Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Offertes

Offertes zijn steeds vrijblijvend, blijven 3 maanden geldig behoudens andersluidende schriftelijke bepaling en worden pas definitief na ondertekening ervan door beide partijen. Indien het BTW- tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren prestaties overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

 

Artikel 2: Voorwaarden

2.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten door en/of met Segers LTC, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken mits voorafgaande en schriftelijke instemming van Segers LTC. Al onze klanten worden geacht de huidige voorwaarden te kennen en voorbehoudsloos integraal te aanvaarden. De mogelijke nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

Elke inschrijving aan zowel een inhouse opleiding als aan een open inschrijving kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. De schriftelijke inschrijving kan in de vorm van een getekende offerte Segers LTC worden bezorgd via post, via email dan wel via inschrijving op onze website.

 

2.2. De leveringstermijnen worden louter ten titel van inlichtingen gegeven en het overschrijden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding ten laste van Segers LTC noch tot het verbreken van de overeenkomst lastens Segers LTC.

 

2.3. Elke tekortkoming vanwege de klant ten overstaan van Segers LTC, geeft deze laatste van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de mogelijkheid haar verbintenissen ten overstaan van de tekortkomende partij op te schorten dan wel lastens deze partij de overeenkomst te verbreken onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

2.4. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst, hetzij door overschrijving op bankrekening, hetzij op de maatschappelijke of bedrijfszetel van Segers LTC, tenzij andere betalingsvoorwaarden opgenomen zijn in de offerte. De schuld is draagbaar.

 

2.5. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand, tot en met datum van de effectieve betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

2.6. Al onze facturen worden geacht van rechtswege aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst worden betwist bij aangetekend schrijven. Het protest behoort gedetailleerd te zijn. Laattijdig of niet gedetailleerd protest wordt niet weerhouden en schorst de betalingsverplichting niet.

 

2.7. Segers LTC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, tekortkomingen van of schade berokkend door zijn medewerkers aan de klant of elke andere derde. Klachten omtrent prestaties van medewerkers moeten door de klant binnen de 2 werkdagen na vaststelling aan Segers LTC gemeld worden.

 

2.8. Annulaties betreffende een inhouse opleiding:   Een geannuleerde prestatie geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van 25% van de getekende overeenkomst incl. btw wanneer de annulatie werd verricht door de klant tussen 1 maand en 1 week voor de opleidingsdatum.   Annulering verricht door de klant, minder dan 1 week voor de opleidingsdatum geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van 75% van het overeengekomen bedrag incl. btw.

 

2.9. Annulaties betreffende een open inschrijving: Indien de klant verhinderd is voor een open opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een andere persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een open opleiding kosteloos annuleren of opteren om deel te nemen aan een andere sessie van dezelfde open opleiding, mits dit schriftelijk tot 1 week voor het begin van de open opleiding verstuurd wordt. Indien deze annulatie wordt gedaan minder dan 1 week voor de opleidingsdatum, zal Segers LTC een administratieve kost van 25% aanrekenen van het overeengekomen bedrag incl. btw..

 

2.10. Segers Logistiek Training Centrum behoudt het recht om open opleidingen te annuleren bij een ontoereikend aantal deelnemers. De deelnemers worden ten laatste binnen de 7 dagen voor de datum van opleiding hierover geïnformeerd. Annulatie gerechtigd de klant niet op een schadevergoeding.

 

2.11. Segers LTC zal alle redelijke maatregelen en inspanningen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Dit geldt als inspanningsverbintenis. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte, overmacht, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van Segers Logistiek Training Centrum, niet - limitatief) kan Segers LTC de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Segers LTC heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien Segers LTC meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

 

2.12. In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Segers LTC zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door Segers LTC en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Segers LTC zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door Segers LTC gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, Adres, rijksregisternummer en bedrijfsnaam.

 

2.13 De Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Segers LTC zijn uitsluitend bevoegd om geschillen tussen partijen aangaande de overeenkomst te beslechten. Enkel het  Belgisch recht is van toepassing en de Nederlandstalige rechtspleging.

 

 


© ZuPP webbuilding

Segers Group

info [at] segersgroup [dot] be


Kempische Steenweg 440
3500 Hasselt

T 011-75.91.49
F 011-75.92.34

 

Vacatures & Selectie

Vacatures

Sollicitatie

Contact