Algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Offertes

Offertes zijn steeds vrijblijvend, worden pas definitief na ondertekening ervan door beide partijen en blijven 3 maanden geldig. De leveringstermijnen worden ten titel van inlichtingen gegeven en het overschrijden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding ten laste van Segers Logistiek Training Centrum bvba noch tot het verbreken van de overeenkomst lastens Segers Logistiek Training Centrum.

Artikel 2: Voorwaarden

1)        Deze algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden maken, behoudens andersluidend beding, integraal deel uit van verbintenissen tussen Segers Logistiek Training Centrum bvba en de derde Contractspartij.

2)        Elke tekortkoming vanwege de derde-contractspartij ten overstaan van Segers Logistiek Training Centrum bvba, geeft deze laatste van rechtswege de mogelijkheid haar verbintenissen ten overstaan van de tekortkomende partij op te schorten dan wel lastens deze partij de overeenkomst te verbreken.

3)        Alle facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst, hetzij door overschrijving op bankrekening, hetzij op de maatschappelijke of bedrijfszetel van Segers Logistiek Training Centrum bvba, tenzij andere betalingsvoorwaarden opgenomen zijn in de offerte.

4)        Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder enige aangetekende ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend van 12%. Bovendien en conform het bepaalde in art. 1023 Ger. Wetb. Wordt onverminderd de vermindering van de verwijlintresten een forfaitaire schadevergoeding gevorderd van 10% op de hoofdsom. Niet tijdig betalen leidt ontegensprekelijk tot verval van de overeenkomst.

5)        De factuur wordt als aanvaard beschouwd zo de klant geen aangetekend verzet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum verzonden heeft.

6)        Segers Logistiek Training Centrum bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, tekortkomingen van of schade berokkend door zijn medewerkers aan de klant of elke andere derde. Klachten omtrent prestaties van medewerkers moeten door de klant binnen de 2 werkdagen na vaststelling aan Segers Logistiek Training Centrum bvba gemeld worden.

7)        Een geannuleerde prestatie geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van 30% van de getekende overeenkomst. Annulering na de 15de van de maand (= maand X) voorafgaand aan de maand (= X+1) waarin de prestaties dienen geleverd te worden geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van 100% van het overeengekomen bedrag.

8)        Segers Logistiek Training Centrum behoudt het recht om open opleidingen te annuleren bij een ontoereikend aantal deelnemers. De deelnemers worden ten laatste binnen de 15 dagen voor de datum van opleiding hierover geïnformeerd.

9)        Op elke overeenkomst tussen Segers Logistiek Training Centrum bvba en de klant is het Belgische recht van toepassing.

10)      Eventuele betwistingen tussen Segers Logistiek Training Centrum bvba en elke derde-contractspartij worden uitsluitend aan de Rechtbank van Hasselt voorgelegd.


© ZuPP webbuilding

Segers Group

info [at] segersgroup [dot] be


Kempische Steenweg 440
3500 Hasselt

T 011-75.91.49
F 011-75.92.34

 

Vacatures & Selectie

Vacatures

Sollicitatie

Contact